1.Kullanım Koşullar / Üyelik Sözleşmesi

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarakanılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE' desunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE' ye erişimsağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmişsayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan Asiller Medya Bilişim Oto. İnş.Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.  Adres: ZuhuratbabaMahallesi İncirli Caddesi Asiller Sokak No:10/A Bakırköy / İSTANBUL  - Telefon: +90 212 570 59 16 (bundan böylekısaca "http://asillermedya.com" olarak anılacaktır) tarafındansağlanmaktadır ve SİTE' nin yasal sahibi Asiller Medya Bilişim Oto. İnş. GıdaSan. Ve Tic. Ltd. Şti. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarrufyetkisi Asiller Medya Bilişim Oto. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. işletmesineaittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını Asiller Medya Bilişim Oto.İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. gerektiği zaman değiştirebilir ancak budeğişiklikler düzenli olarak SİTE' de yayınlanacak ve aynı tarihten itibarengeçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE' ye erişimsağlayan her gerçek ve tüzel kişi, http://asillermedya.com tarafından işbukullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmişsayılmaktadır.

1.5. http://asillermedya.com bu SİTE' de yer alan veyaalacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkınısaklı tutmaktadır.

2.TANIMLAR

2.1. SİTE: http://asillermedya.comtarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerinsunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: http://asillermedya.comdan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğuüyelik formunu eksiksiz doldurarak, http://asillermedya.com sitesine üyeliğikabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE"olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileriile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYEolmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi KomanditŞirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler,Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksizdoldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üyeadı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

2.3. KULLANICI: http://asillermedya.com,websitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından,üyelik formunda http://asillermedya.com sitesinden mesaj göndermesi ileKULLANICI' nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gerekenişlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden birbaşka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE' ye,dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE' de ve/veyaherhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlübilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitselimgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özelnitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle http://asillermedya.cominternet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği,adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE' nin hangibölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vsbilgilerdir.

3.HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1.  http://asillermedya.cominternet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle TüketiciHukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2.  http://asillermedya.cominternet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamaküzere; http://asillermedya.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYEtarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olmasıhalinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifaedilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargofirması tarafından http://asillermedya.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3.  http://asillermedya.com,SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemektetamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE' deyayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4.  SİTEbünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların http://asillermedya.comtarafından belirlenecek ve SİTE' nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtileceközellikleri taşıması gereklidir. http://asillermedya.com, bu özellikleribelirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağıdeğişiklikleri SİTE' de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1.  SİTE üzerinden,http://asillermedya.com kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerinsahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE' lerine ve/veya başka içeriklere linkverilebilir. Bu linkler KULLANICI' lara ve ÜYE' lere yönlenme kolaylığısağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işletenkişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilereyönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTEüzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkındahttp://asillermedya.com olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve busitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI' ların ÜYE' lerin kendisorumluluğundadır. http://asillermedya.com bu tür link verilen web SİTE' lerineerişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, http://asillermedya.comtarafından uygun görülmeyen linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2.  http://asillermedya.com,SİTE' de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontroletmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiilideğişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal vebilgiler SİTE' ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginingüncel durumu ile SİTE' de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE' deyer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,pazarlanan bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarlabağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığıhakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhüttebulunulmamaktadır.

4.3.  KULLANICI veÜYE, SİTE' deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi vebelgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarındanspam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlıkodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlardaSİTE' nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar vermeamaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş -çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması içingereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım vegüncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI' nın ÜYE' nin sorumluluğundadır. Butür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veriyanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE' nin veya üçüncükişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan http://asillermedya.com sorumludeğildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veriyanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI 'nın ve ÜYE' nin veya üçüncükişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan http://asillermedya.com sorumludeğildir.

4.4.  http://asillermedya.com,işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs.bilgiler ve SİTE' yi kullanma koşulları ile SİTE' de sunulan bilgileri öncedenbir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme,yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE'deyayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye girişile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğerweb sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanyaduyurularını e-mail ile almayı kabul eder. http://asillermedya.com,sözleşmeninihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiyeuğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimingecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsizolarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda vedurumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5.  SİTE dâhilindeüçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerdendolayı http://asillermedya.com, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, http://asillermedya.comçalışanlarının ve yöneticilerinin, http://asillermedya.com yetkilisatıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafındansağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerindoğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştirenüçüncü kişilerin sorumluluğundadır. http://asillermedya.com , üçüncü kişilertarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu vehukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6.  SİTE' yikullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlemyapabilirler. KULLANICI' ların ve ÜYE' lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlemve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICIve her ÜYE, http://asillermedya.com ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarınatecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağınıtaahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE' lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyleüçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı http://asillermedya.comfirması' nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7.  İşbu SİTE' ninsahibi http://asillermedya.com işletmesidir. Bu SİTE' de bulunan bilgiler,yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikrimülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfadüzeni ve SİTE' nin sunumu http://asillermedya.com işletmesinin izin ve lisansaldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE' deki bilgilerin ya da SİTEsayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların htmlkodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların,resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin,dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması,değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmaksuretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıdasayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğiniçoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bueylemleri ile gerekse de başka yollarla http://asillermedya.com ile doğrudanve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.KULLANICI ve ÜYE, http://asillermedya.com hizmetlerini, http://asillermedya.combilgilerini ve http://asillermedya.com işletmesine ait telif haklarına tâbiçalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veyabaşkasının http://asillermedya.com işletmesinin hizmetlerine erişmesi veyakullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmenkopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesiancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve http://asillermedya.comişletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

4.8.  http://asillermedya.com,SİTE üzerinden KULLANICI' lar ve ÜYE' ler tarafından kendisine iletilenbilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Kullanım Koşulları"hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanıüzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. http://asillermedya.com aynı zamanda;KULLANICI ve ÜYE' nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonnumarası, IP adresi, SİTE' nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi,browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme,kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarlakullanabilir. KULLANICI' lara ve ÜYE' lere ait kişisel bilgiler, kanunlayetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzeregerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarakhttp://asillermedya.com için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veyahttp://asillermedya.com un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarakkullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI' ların ve ÜYE' lerinönerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9.  Basılanürünlerinin geri iadesi yapılmamaktadır.

4.10.  Basılmak üzeresipariş verilen meteryallerde kullanıcı tarafından gönderilen tasarımların ,fotoğrafların, resimlerin, logoların, amblemlerin ve çalışmaların telif haklarıve kullanım izinleri ile ilgili doğabilecek problemlerden asillermedya.comsorumlu tutulamaz. Tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı siparişleriniverdiği ürünlerde kullandığı fotoğrafların, resimlerin, logoların, amblemlerinve çalışmaların telif hakkının kendisine ait olduğunu beyan, kabul taahhüteder. Bu ve benzeri ihtilaf durumlarında asillermedya.com dava edilemez.Anlaşmazlık halinde İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

5.SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

http://asillermedya.com, SİTE' ye erişilmesi, SİTE' ninya da SİTE' deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılmasısebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen,doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. http://asillermedya.com,sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işleminkesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumlulukkabul etmez. Bu SİTE' ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi yada SİTE' nin kullanılması ile http://asillermedya.com işletemesinin,kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğermasraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığıkabul edilmektedir.

6. DEVİR

http://asillermedya.com, bu sözleşmeyi bildirimsizolarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Butürden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, http://asillermedya.comişbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifaetmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, http://asillermedya.comaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya budurumlar için http://asillermedya.com işletmesin' in herhangi bir tazminatyükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları ve ÜyelikSözleşmesi" sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve AsillerMedya Bilişim Oto. İnş. Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. işletmesinin bulunduğu ildeyer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. http://asillermedya.comişletmesi' nin, KULLANICI ve ÜYE' nin bulunduğu ülkede dava açma hakkısaklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, http://asillermedya.comtarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE' yi kullanmakla kabul etmişolmaktadırlar. http://asillermedya.com, dilediği zaman işbu sözleşmehükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişikliktarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.